Dmitri Swain
“To create one’s own world takes courage.”

-Georgia O’Keeffe